بازدید و مشاوره توسط مجموعه باران کویر

بازدید و مشاوره ی فنی تیم تخصصی باران کویر  در مجموعه مارال درب 4 بهمن 99 شهر تبریز