هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

باتشکر ویژه از همه عزیزانی که با حضورشان در غرفه درب و پنجره باران کویر گرما بخش محفل ما بودند.