سیستم جدید بازشو پنجره فولد ان اسلاید

  • برای داشتن یک فضای باز در فصل تابستان و یا اتصال استخر به منزل توسط یک بازشو سراسری بدون ستون بهترین گزینه پنجره های فولد اند اسلاید باران کویر می باشد .